NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 864/2004
1027
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. júna 2004
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov (tlač 726) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočeta menu a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 27. augusta 2004 a v gestorskom výbore do 3. septembra 2004.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Tomáš G a l b a v ý v. r.
Jaroslav J a d u š v. r.