NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1977/2003-sekr.
777
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. februára 2004
k návrhu na voľbu kandidátky na vymenovanie za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky – nová voľba (tlač 535)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
n a v r h u j e
prezidentovi Slovenskej republiky
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky túto kandidátku zvolenú tajným hlasovaním
počet hlasov
Katarína Šimuničová 75.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef H e r i b a n v. r.
Jozef H r d l i č k a v. r.