NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1977/2003-sekr.
692
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. decembra 2003
k návrhu na voľbu dvoch kandidátov na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 475)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
n a v r h u j e
prezidentovi Slovenskej republiky
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky tohoto kandidáta zvoleného tajným hlasovaním
počet hlasov
Ľubomír Dobrík 82.
Nakoľko vo voľbe nebol zvolený potrebný počet dvoch kandidátov na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky vykoná sa opakovaná voľba.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Gábor G á l v. r.
Igor F e d e r i č v. r.