NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1207/2003
479
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. septembra 2003
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch (čierne listiny) a ich rodinných príslušníkov (tlač 303) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch (čierne listiny) a ich rodinných príslušníkov (tlač 303) v prvom čítaní
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
r o z h o d l a,
že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Tomáš G a l b a v ý v. r.
Jozef H r d l i č k a v. r.
2