NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1305/2003
474
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. septembra 2003
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 331) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Tomáš G a l b a v ý v. r.
Jozef H r d l i č k a v. r.