NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:590/2003
231
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. apríla 2003
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Malchárka a B. Bres-tenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. (tlač 188) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republikyJ. Malchárka a B. Brestenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. (tlač 188) v prvom čítaní
r o z h o d l a, že
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Pavol A b r h a n v. r.
Jozef H r d l i č k a v. r.