NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 2482/2002
145
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. januára 2003
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 125) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby;
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 19. februára 2003 a v gestorskom výbore do 21. februára 2003.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Iván F a r k a s v. r.
Jaroslav J a d u š v. r.