NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:1999/2002
77
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. novembra 2002
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48), v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, s pozmeňujúcim návrhom zo spoločnej správy výborov (tlač 48a).
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Maroš K o n d r ó t v. r.
Zoltán H o r v á t h v. r.