NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1999/2002
54
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. novembra 2002
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48), v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 8. novembra 2002 a v gestorskom výbore do 11. novembra 2002.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Maroš K o n d r ó t v. r.
Zoltán H o r v á t h v. r.