NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo1998/2002
32
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. novembra 2002
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 47)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh vlády Slovenskej republiky
s ú h l a s í s tým, že
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48) prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 3. schôdzi.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Maroš K o n d r ó t v. r.
Zoltán H o r v á t h v. r.