NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 829/2002-sekr.
2420
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. augusta 2002
k zákonu z 10. júla 2002 o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o doplnení niektorých zákonov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1658)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní v druhom a treťom čítaní
n e s c h v a ľ u j e
zákon z 10. júla 2002 o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marian M e s i a r i k v. r.
Ján C u p e r v. r.