NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 504/2002
2044
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. apríla 2002
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána LANGOŠA na vydanie zákona o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1397) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána LANGOŠA na vydanie zákona o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1397), v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána LANGOŠA na vydanie zákona o podmienke spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1397)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti
Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a
Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 13. mája 2002 a v gestorskom výbore do 14. mája 2002.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Dušan Š v a n t n e r v. r.
Jaroslav S l a n ý v. r.