NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1867/2001
1860
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2002
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o životnom partnerstve) – tlač 1218 – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o životnom partnerstve) tlač 1218, v prvom čítaní
r o z h o d l a, že
podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marian A n t e c k ý v. r.
Pavol K a č i c v. r.