NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1774/2001
1850
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. januára 2002
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia (tlač 1184)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia (tlač 1184) v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy výborov (tlač 1184a).
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marian A n t e c k ý v. r.
Pavol K a č i c v. r.