NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 951/2001
1725
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. novembra 2001
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (tlač 992)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (tlač 992), v druhom čítaní
podľa § 82 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
r o z h o d l a,
že vráti tento návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ján D a n k o v. r.
László H ó k a v. r.