NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1774/2001
1707
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. októbra 2001
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia (tlač 1184) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia (tlač 1184) v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia (tlač 1184)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30. novembra 2001 a v gestorskom výbore do 3. decembra 2001.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ján D a n k o v. r.
László H ó k a v. r.