NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1443/2001
1666
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. októbra 2001
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o národnom kultúrnom dedičstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o národnom kultúrnom dedičstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101) v prvom čítaní
r o z h o d l a, že
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ján D a n k o v. r.
László H ó k a v. r.