NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1608/2001
1662
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. októbra 2001
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku (tlač 1147) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku (tlač 1147) v prvom čítaní
r o z h o d l a, že
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ján D a n k o v. r.
László H ó k a v. r.