NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1407/2001
1655
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. októbra 2001
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra BOHUNICKÉHO na vydanie zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi (tlač 1095) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra BOHUNICKÉHO na vydanie zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi (tlač 1095) v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra BOHUNICKÉHO na vydanie zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi (tlač 1095)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 5. novembra 2001 a v gestorskom výbore do 6. novembra 2001.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Milan I š t v á n v. r.
Ľudmila M u š k o v á v. r.