NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 972/2001
1494
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. júna 2001
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána LANGOŠA na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána LANGOŠA na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997), v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh ústavného zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána LANGOŠA na vydanie ústavného zákona o použití výnosov z privatizácie majetku štátu (tlač 997)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 24. augusta 2001 a v gestorskom výbore do 31. augusta 2001.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef K u ž m a v. r.
Dušan Š v a n t n e r v. r.