NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 391/2001
1452
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 2001
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 903)
Národná rada Slovenskej republiky
k o n š t a t u j e , že
po skončení rozpravy pred hlasovaním v druhom čítaní
poslanec Peter Tatár za skupinu navrhovateľov
v z a l s p ä ť
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 903).
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marian M e s i a r i k v. r.
Pavel K a n d r á č v. r.