NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 143/2001
1434
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. mája 2001
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o masových médiách (tlač 885) – druhé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
na návrh gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
podľa § 82 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
r o z h o d l a , že
vráti tento návrh zákona navrhovateľom na dopracovanie.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marian M e s i a r i k v. r.
Pavel K a n d r á č v. r.