NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1784/2000
1287
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. februára 2001
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade (tlač 834)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade (tlač 834) v druhom a treťom čítaní
n e s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona o ochrannom dohľade.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľudmila M u š k o v á v. r.
László H ó k a v. r.