NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 11/2001
1262
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2001
k zákonu z 15. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 872)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní v druhom a treťom čítaní
n e s c h v a ľ u j e
zákon z 15. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľudmila M u š k o v á v. r.
László H ó k a v. r.