NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 168/2001
1260
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2001
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886), v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 14. marca 2001 a v gestorskom výbore do 16. marca 2001.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľudmila M u š k o v á v. r.
László H ó k a v. r.