NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1784/2000
1212
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. decembra 2000
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA na vydanie zákona o ochrannom dohľade (tlač 834) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA na vydanie zákona o ochrannom dohľade (tlač 834) v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA na vydanie zákona o ochrannom dohľade (tlač 834)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2001 a v gestorskom výbore do 26. januára 2001.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ladislav A m b r ó š v. r.
Dušan Š v a n t n e r v. r.