NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1580/2000
1204
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Energetickej komore Slovenska (tlač 787) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Energetickej komore Slovenska (tlač 787) v prvom čítaní
podľa § 73 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
r o z h o d l a , že
vráti tento návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ladislav A m b r ó š v. r.
Dušan Š v a n t n e r v. r.