NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1333/2000
1134
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. októbra 2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733) – druhé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A. r o z h o d l a
podľa § 82 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
v r á t i ť
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Komore ekológov (tlač 733)
navrhovateľom na dopracovanie;
B. o d p o r ú č a
vláde Slovenskej republiky
vypracovať a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o profesijných komorách.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marián A n t e c k ý v. r.
Ján D a n k o v. r.