NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1172/2000
1130
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. októbra 2000
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 697)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 697), v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy výborov (tlač 697a) a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov poslancov z rozpravy.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marián A n t e c k ý v. r.
Ján D a n k o v. r.