NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1545/2000
1102
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. októbra 2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 774) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 774), v prvom čítaní
A. r o z h o d l a , že
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B. p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 774)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu;
C. u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 28. novembra 2000 a v gestorskom výbore do 29. novembra 2000.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marián A n t e c k ý v. r.
Ján D a n k o v. r.