NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1170/2000
1020
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. septembra 2000
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 697) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 697), v prvom čítaní
A.r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 697)
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
C.u r č u j e
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 14. októbra 2000 a v gestorskom výbore do 16. októbra 2000.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marián M e s i a r i k v. r.
Pavol K a č i c v. r.