NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 889/2000
881
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júna 2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 (tlač 645) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 (tlač 645), v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jaroslav S l a n ý v. r.
Milan I š t v á n v. r.