NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 302/2000
849
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. mája 2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528) – v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy výborov (tlač 528a).
Jozef M i g a š v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef K u ž m a v. r.
Marián M e s i a r i k v. r.