NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 302/2000
739
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. marca 2000
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528), v prvom čítaní
A. rozhodla, že
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B. prideľuje
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov (tlač 528)
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport;
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
C. určuje
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 3. mája 2000 a v gestorskom výbore do 5. mája 2000.
Jozef Migaš v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marián Antecký v. r.
Ján Danko v. r.