NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1168/1999
536
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. novembra 1999
k návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (nová voľba) - tlač 410
Národná rada Slovenskej republiky
v nadväznosti na svoje uznesenia zo 17. septembra 1999 č. 452 a z 20. októbra 1999 č. 491
navrhuje
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
prezidentovi Slovenskej republiky
na vymenovanie deviatich sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
na základe novej voľby tajným hlasovaním, ktorá sa konala 2. novembra 1999, túto kandidátku:
počet hlasov
Annu Chlebovičovú 66.
*Jozef Migaš v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
*Marián Antecký v. r.
*Ján Danko v. r.