NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1168/1999
491
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 1999
k návrhu na voľbu dvoch kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (nová voľba) - tlač 400
Národná rada Slovenskej republiky
v nadväznosti na svoje uznesenie zo 17. septembra 1999 č. 452
A.navrhuje
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
prezidentovi Slovenskej republiky
na vymenovanie deviatich sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na základe novej voľby tajným hlasovaním, ktorá sa konala 20. októbra 1999, tohto kandidáta:
počet hlasov
Igora Lenského 57;
B.konštatuje, že
v opakovanej novej voľbe tajným hlasovaním, ktorá sa konala 20. októbra 1999, ani jeden z navrhnutých kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov.
*Jozef Migaš v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
*Marián Antecký v. r.
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
*Ján Danko v. r.