NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1089/1999
455
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. septembra 1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z. (tlač 331) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z. (tlač 331), v prvom čítaní
A. rozhodla, že
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B. prideľuje
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z. (tlač 331),
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport;
C. určuje
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 24. novembra 1999 a v gestorskom výbore do 26. novembra 1999.
v z. Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ladislav A m b r ó š v. r.
Ľudmila M u š k o v á v. r.