NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 1168/1999
452
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. septembra 1999
k návrhu na voľbu 18 kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 350)
Národná rada Slovenskej republiky
A. konštatuje, že
deviatim sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky uplynie funkčné obdobie 21. januára 2000, jednému sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky uplynie funkčné obdobie 28. februára 2004;
B. navrhuje
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
prezidentovi Slovenskej republiky
na vymenovanie deviatich sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na základe voľby tajným hlasovaním, ktorá sa konala 16. septembra 1999, týchto kandidátov:
1. Daniela Švábyho97
2. Štefana Ogurčáka91
3. Alexandra Bröstla79
4. Dušana Nikodýma78
5. Juraja Babjaka77
6. Eduarda Báránya77
7. Jána Klučku76
8. Lajosa Mészárosa76
9. Jána Mazáka75
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
10. Jána Drgonca74
11. Ľudmilu Gajdošíkovú73
12. Petra Kresáka73
13. Vieru Mrázovú73
14. Štefana Beneča65
15. Alexandra Fuchsa65
16. Annu Danielčákovú64;
C. konštatuje, že
v opakovanej voľbe tajným hlasovaním, ktorá sa konala 17. septembra 1999, ani jeden z navrhnutých kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných poslancov.
Jozef Migaš v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ladislav A m b r ó š v. r.
Ľudmila M u š k o v á v. r.