NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 499/1999
352
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 1999
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) v druhom a treťom čítaní
schvaľuje
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy výborov (tlač 201a).
*Jozef Migaš v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
*Ján Danko v. r.
*László Hóka v. r.