NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 533/1999
278
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. mája 1999
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z. (tlač 204) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z. v prvom čítaní
A. rozhodla, že
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B. prideľuje
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z. (tlač 204)
na prerokovanie
všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky
(okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
činnosti vojenského spravodajstva a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby);
C. určuje
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 22. júna 1999 a v gestorskom výbore do 24. júna 1999.
*Jozef Migaš v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
*Marián Antecký v. r.
*Ján Danko v. r.