NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. volebné obdobie
Číslo: 499/1999
277
UZNESENIENÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. mája 1999
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v prvom čítaní
A. rozhodla, že
podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B. prideľuje
podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 201)
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie;
C. určuje
podľa § 74 ods. 1 a 2 citovaného zákona
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 22. júna 1999 a v gestorskom výbore do 24. júna 1999.
*Jozef Migaš v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
*Marián Antecký v. r.
*Ján Danko v. r.