Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1748 Uzavretá úloha27. 08. 201524. 11. 2015O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 1685 Uzavretá úloha28. 08. 201520. 11. 2015J. Laššáková, R. Madej, O. Brixi, B. Susko, A. Vitteková, V. Kučerová, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 20. mája 2015 svoj návrh zákona späť.) 1521 Uzavretá úloha17. 04. 2015 O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO, Antona MARTVOŇA, Dušana ČAPLOVIČA a Dušana GALISA na vydanie zákona o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1410 Uzavretá úloha11. 02. 201514. 05. 2015O. Brixi, A. Martvoň, D. Galis, D. ČaplovičNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO a Otta BRIXIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších prepisov 1204 Uzavretá úloha23. 09. 201412. 12. 2014O. Brixi, R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO a Otta BRIXIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších prepisov (Navrhovatelia vzali listom z 27. augusta 2014 svoj návrh zákona späť.) 1137 Uzavretá úloha21. 08. 2014 O. Brixi, R. RašiNovela zákona
Zákon z 24. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1091 Uzavretá úloha03. 07. 201404. 07. 2014O. Brixi, A. Martvoň, B. Susko, A. VittekováZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 24. júna 2014 svoj návrh zákona späť.) 1046 Uzavretá úloha03. 06. 2014 O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa SUSKA, Anny VITTEKOVEJ, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 922 Uzavretá úloha28. 02. 2014 O. Brixi, A. Martvoň, B. Susko, A. VittekováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 850 Uzavretá úloha10. 01. 201401. 04. 2014O. Brixi, A. Martvoň, M. Číž, T. Glenda, D. Duchoň, I. Lišková, Š. Gašparovič, D. Bublavý, E. Hufková, M. Janíková, V. Kučerová, O. NachtmannováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 793 Uzavretá úloha08. 11. 201301. 07. 2014O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 746 Uzavretá úloha27. 09. 201305. 12. 2013O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 683 Uzavretá úloha16. 08. 201329. 10. 2013O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 25. septembra 2013 svoj návrh zákona späť.) 681 Uzavretá úloha16. 08. 2013 O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 14. mája 2013 svoj návrh zákona späť.) 506 Uzavretá úloha26. 04. 2013 O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Zákon z 26. marca 2013, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 466 Uzavretá úloha17. 04. 201330. 04. 2013O. Brixi, J. Mikloško, A. MartvoňZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia vzali listom z 18. feburára 2015 svoj návrh zákona späť.) 449 Uzavretá úloha19. 03. 2013 J. Vaľová, J. Laššáková, P. Fitz, V. Mazúrová, O. BrixiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom zo 14. mája 2013 svoj návrh zákona späť.) 426 Uzavretá úloha22. 02. 2013 O. Brixi, A. MartvoňNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona MARTVOŇA, Otta BRIXIHO, Daniela DUCHOŇA a Anny VITTEKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 424 Uzavretá úloha22. 02. 201322. 05. 2013O. Brixi, D. Duchoň, A. Martvoň, A. VittekováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO, Antona MARTVOŇA a Jozefa MIKLOŠKA na vydanie zákona, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme 375 Uzavretá úloha11. 01. 2013 O. Brixi, A. Martvoň, J. MikloškoNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antonína CICOŇA, Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. 350 Uzavretá úloha08. 01. 201320. 03. 2013O. Brixi, A. Cicoň, A. MartvoňNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 305 Uzavretá úloha08. 11. 201226. 03. 2013O. Brixi, M. Géci, I. Choma, Ľ. Petrák, R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 298 Uzavretá úloha07. 11. 201227. 03. 2013O. Brixi, R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO, Richarda RAŠIHO, Pavla PAŠKU a Milana GÉCIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 199 Uzavretá úloha24. 08. 201226. 10. 2012O. Brixi, M. Géci, P. Paška, R. RašiNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.