Parlamentná tlač 760 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 760
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 10. 11. 2017
Názov Vládny návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (12 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (439 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (75 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (78 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (17 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/51/EURATOM (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/51/EURATOM (61 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/59/EURATOM (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2013/59/EURATOM (492 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zabezpečenie radiačnej ochrany (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zabezpečenie radiačnej ochrany (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia (12 KB)
Návrh vyhlášky o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia (11 KB)
Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú  diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (41 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti (12 KB)
Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú  štandardné postupy na vykonávanie  lekárskeho ožiarenia pri diagnostike alebo liečbe (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú štandardné postupy na vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri diagnostike alebo liečbe (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na obmedzenie ožiarenia z pitnej vody, pramenitej vody, prírodnej minerálnej vody (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na obmedzenie ožiarenia z pitnej vody, pramenitej vody, prírodnej minerálnej vody (57 KB)
Príloha č. 1 - I - Základné fyzikálne veličiny a zásady hodnotenia ožiarenia (Príloha) Príloha č. 1 - I - Základné fyzikálne veličiny a zásady hodnotenia ožiarenia (135 KB)
Príloha č. 1 - II (Príloha) Príloha č. 1 - II (33 KB)
Príloha č. 1 - III (Príloha) Príloha č. 1 - III (247 KB)
Príloha č. 1 - IV (Príloha) Príloha č. 1 - IV (188 KB)
Príloha č. 1 - V (Príloha) Príloha č. 1 - V (393 KB)
Príloha č. 1 - VI (Príloha) Príloha č. 1 - VI (19 KB)
Príloha č. 2 - Technické požiadavky, organizačné požiadavky a postupy používané pri optimalizácii radiačnej ochrany (Príloha) Príloha č. 2 - Technické požiadavky, organizačné požiadavky a postupy používané pri optimalizácii radiačnej ochrany (21 KB)
Príloha č. 3 - Zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča (Príloha) Príloha č. 3 - Zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča (47 KB)
Príloha č. 4 - Osobitné požiadavky na pracovisko s otvoreným žiaričom (Príloha) Príloha č. 4 - Osobitné požiadavky na pracovisko s otvoreným žiaričom (21 KB)
Príloha č. 5 - Uvádzanie rádionuklidov do životného prostredia a vynášanie predmetov z kontrolovaného pásma (Príloha) Príloha č. 5 - Uvádzanie rádionuklidov do životného prostredia a vynášanie predmetov z kontrolovaného pásma (94 KB)
Príloha č. 6 - Dokumentácia k žiadosti (Príloha) Príloha č. 6 - Dokumentácia k žiadosti (69 KB)
Príloha č. 7 - Vzory tlačív (Príloha) Príloha č. 7 - Vzory tlačív (15 KB)
Príloha č. 8 - Rozsah údajov uvádzaných vo výpise osobných dávok pracovníka (Príloha) Príloha č. 8 - Rozsah údajov uvádzaných vo výpise osobných dávok pracovníka (12 KB)
Príloha č. 9 - Požiadavky na rozsah skúšok stability zdrojov ionizujúceho žiarenia (Príloha) Príloha č. 9 - Požiadavky na rozsah skúšok stability zdrojov ionizujúceho žiarenia (22 KB)
Príloha č. 10 - Štandardný záznam pre vysokoaktívny žiarič (Príloha) Príloha č. 10 - Štandardný záznam pre vysokoaktívny žiarič (14 KB)
Príloha č. 11 - Kritériá na prípravu národného akčného radónového plánu (Príloha) Príloha č. 11 - Kritériá na prípravu národného akčného radónového plánu (15 KB)
Príloha č. 12 - Všeobecné kritériá na prijímanie ochranných opatrení v núdzovej situácii (Príloha) Príloha č. 12 - Všeobecné kritériá na prijímanie ochranných opatrení v núdzovej situácii (22 KB)
Príloha č. 13 - Odporúčaný obsah prípravy zasahujúcich osôb (Príloha) Príloha č. 13 - Odporúčaný obsah prípravy zasahujúcich osôb (13 KB)
Príloha č. 14 - Kritériá a zásady na tvorbu a aktualizáciu systému riadenia núdzovej situácie a plánov odozvy na núdzovú situáciu (Príloha) Príloha č. 14 - Kritériá a zásady na tvorbu a aktualizáciu systému riadenia núdzovej situácie a plánov odozvy na núdzovú situáciu (14 KB)
Príloha č. 15 - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (Príloha) Príloha č. 15 - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (11 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.