Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky zameriava svoju činnosť predovšetkým na:

  • na úseku svojho pôsobenia rokuje o zásadných otázkach rozvoja Slovenskej republiky, najmä o plnení Programového vyhlásenia vlády, o návrhu štátneho rozpočtu a jeho plnení a o štátnom záverečnom účte,
  • podáva Národnej rade návrhy zákonov a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výboru,
  • sleduje ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a odbornou verejnosťou a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy.

Do pôsobnosti výboru patrí oblasť poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, oblasť geodézie, kartografie a katastra, rozvoj vidieka, životného prostredia a ochrany prírody. Výbor taktiež prerokúva stanoviská k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. Využíva pri tom podnety a analýzy iniciatívne predložené predstaviteľmi odborných kruhov, resp. vyžiadané výborom.

Kreačná pôsobnosť výboru sa hlavne vzťahuje, podľa § 34a ods. 3 a 4 a podľa § 35a ods. 1 a ods. 7 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, na návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1221
Email: pzp@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Karahuta, Jaroslav
Karahuta, Jaroslav (SME RODINA) predseda
Suja, Miroslav
Suja, Miroslav (-) podpredseda
Šíbl, Jaromír
Šíbl, Jaromír (-) podpredseda
Fecko, Martin
Fecko, Martin (OĽANO) člen
Kuffa, Filip
Kuffa, Filip (-) člen
Szőllős, Ján
Szőllős, Ján (OĽANO) člen
Takáč, Richard
Takáč, Richard (SMER - SD) člen
Zahorčák, Viliam
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) člen
Zemanová, Anna
Zemanová, Anna (SaS) členka
Halgašová, Jarmila
Halgašová, Jarmila (SaS) overovateľka
Stredák, Anton
Stredák, Anton (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.