Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202928
ID oznámenia: 
15327
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ZUZANA BETÁKOVÁ KRKOŠKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKNIKOU ŽILINA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOLOČNÍK
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BETÁKOVÁ KRKOŠKOVÁ, S.R.O.)
KOMPLEMENTÁR SPOLOČNÍK
(SPRÁVCOVSKÁ KANCELÁRIA BETÁKOVÁ KRKOŠKOVÁ, K.S.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK PARCELA Č. 439/230; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 1956; podiel: 1/5
POZEMOK PARCELA Č. 439/229; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 2435; podiel: 1/1
POZEMOK PARCELA Č. 439/252; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 2435; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM SÚPISNÉ Č. 1850; kat. územie MILOSLAVOV; číslo LV: 2435; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚVERU, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 05. 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚVERU, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 05. 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚVERU, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 08. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->