Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202528
ID oznámenia: 
16822
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ZOLTÁN HÁJOS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
53475 € (z výkonu verejnej funkcie), 8716 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPOLOČNÍK A KONATEĽ - POZASTAVENIE
(HÁJOS & PARTNERS, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
PODPREDSEDA
(ARRABONA EGTC)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC
(TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA POSLANCA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S PRIĽAHLOU ZÁHRADOU; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 5000; podiel: BSM
POĽNOHOSPODÁRSKE POZEMKY; kat. územie TRHOVÁ HRADSKÁ; číslo LV: 1329; podiel: 2/3
POĽNOHOSPODÁRSKE POZEMKY; kat. územie TRHOVÁ HRADSKÁ; číslo LV: 1330; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD NA ÚČTE V BANKE, podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
JEDNORÁZOVÁ ODMENA SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->