Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B182221
ID oznámenia: 
15359
titul, meno, priezvisko: 
doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 26790 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁTKA - POZASTAVENÝ VÝKON
(doc. JUDr. LUCIA ŽITŇANSKÁ ADVOKÁTKA)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT+ PODIEL NA BYTOVOM DOME A POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5455; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie VRBOVCE; číslo LV: 1200; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie VRBOVCE; číslo LV: 1200; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie VRBOVCE; číslo LV: 1200; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA + STODOLA; kat. územie VRBOVCE; číslo LV: 1200; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHÁ; kat. územie VRBOVCE; číslo LV: 1200; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - SPOLOČNÝ DVOR; kat. územie VRBOVCE; číslo LV: 1201; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTE V BANKE, podiel: 100%
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA V DÔCHODKOVOM FONDE STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2096
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->