Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202932
ID oznámenia: 
15704
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. VILIAM ČISLÁK, MBA. MPH.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY KOŠICE )
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PORADCA V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA PRE NRO
(ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY PRE IVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICKÁ POLIANKA, KOŠICE-OKOLIE; číslo LV: 1118; podiel: 100%
ZÁHRADA, RODINNÝ DOM; kat. územie PEREŠ KOŠICE - PEREŠ KOŠICE II.; číslo LV: 111; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2013, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÉ PRÁVO DO VÝŠKY SPLATENEJ HODNOTY NEHNUTEĽNOSTI, podiel: 50%
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚVERU , podiel: 50%, dátum vzniku: 18. 03. 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚVERU, podiel: 50% , dátum vzniku: 05. 05. 2014
ODPLATA ZA POSTÚPENIE POHĽADÁVKY, podiel: 50%, dátum vzniku: 02. 11. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->