Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K161991
ID oznámenia: 
15677
titul, meno, priezvisko: 
doc. Ing. VOJTECH FERENCZ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNY JADROVÝ FOND)
príjmy za rok 2019: 
45508 € (z výkonu verejnej funkcie), 16066 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BOHDANOVCE; číslo LV: 99; podiel: 100 %
ZÁHRADY; kat. územie BOHDANOVCE; číslo LV: 99; podiel: 100 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie SLANEC; číslo LV: 1492; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VYŠNÁ KAMENICA; číslo LV: 744; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOHDANOVCE; číslo LV: 99; podiel: 100 %
DOM; kat. územie BOHDANOVCE; číslo LV: 99; podiel: 100 %
BYT V BSM; kat. územie SKLADNÁ, OKRES KOŠICE; číslo LV: 11053; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIAV BSM; kat. územie SKLADNÁ, OKRES KOŠICE; číslo LV: 11484; podiel: BSM
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY V BSM; kat. územie BOHDANOVCE; číslo LV: 836; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BOHDANOVCE; číslo LV: 836; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOHDANOVCE; číslo LV: 836; podiel: BSM
BYT; kat. územie SKLADNÁ, OKRES KOŠICE; číslo LV: 11492; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie SKLADNÁ, OKRES KOŠICE; číslo LV: 11492; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR, GARÁŽOVÉ STÁTIA; kat. územie SKLADNÁ OKRES KOŠICE; číslo LV: 11492; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE RODINNÉHO DOMU, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: BSM
BEŽNÝ ÚČET V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER V BANKE, podiel: BSM, dátum vzniku: 16. 11. 2007
HYPOTEKÁRNY ÚVER V BANKE, podiel: BSM, dátum vzniku: 14. 11. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->