Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203197
ID oznámenia: 
16954
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. VLADIMÍR VÁGÁSI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. BRATISLAVA)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MKV - PRESS, S.R.O. KOŠICE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN KOMISIE
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ÁNO
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARCA; číslo LV: 2994; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARCA; číslo LV: 3042; podiel: 4/72
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BARCA; číslo LV: 3441; podiel: 1/15
BYT; kat. územie STREDNÉ MESTO; číslo LV: 11233; podiel: 1/2
RADOVÁ GARÁŽ; kat. územie LETNÁ; číslo LV: 7872; podiel: 1/1
VOJENSKÁ PEVNOSŤ; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 6886; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie LORINČÍK; číslo LV: 420; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 12487; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PREŠOV; číslo LV: 124187; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARCA; číslo LV: 1197; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARCA; číslo LV: 1249; podiel: 4/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARCA; číslo LV: 2993; podiel: 1/15
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL, podiel: 61%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie SEVERNÉ MESTO, rok zač. užívania: 2010, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->